Detail finishing

posted on 30 Sep 2009 17:07 by sandsign in Design

Analysis texture หรือ Detail finishing เป็นการนำลายละเอียดส่วนที่สนใจจากกระดาน

Inspiration มาประยุกต์ปรับแต่งในรูปแบบใหม่ เพื่อให้สามารถติดตั้งและใช้ได้บนเสื้อผ้า

เครื่องแต่งกาย เป็นการประดับเพื่อความสวยงาม คงความเป็นเอกลักษณ์ของงาน และสื่อ

ถึงแรงบันดาลใจบนผลงานนั้นๆได้

ขั้นตอนนี้ แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันคือ ส่วนของข้อมูลตัวหนังสือ และ รูปแบบ 3 มิติ

ข้อมูลตัวหนังสือ อธิบายถึงรูปทรง อารมณ์ความรู้สึก ลักษณะพื้นผิวและสี

ชื่อ"Dryad_detail1"

 หลังจากทำการแจกแจงข้อมูลคร่าวๆแล้ว ทำการประดิษฐ์ขึ้นมาในรูป 3 มิติ

รูปแบบ 3 มิติ

ช่องทางซ้ายคือรูปต้นแบบ 

ช่องตรงการคือวิเคราะห์รูปแบบออกมาเป็นสเก็ต 2 มิติ

ช่องทางขวาคือผลลัพท์ที่ได้

 

ชื่อ"Dryad_detail2"

จากนั้นนำผลลัพท์ที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเสื้อผ้า เช่นลวดลาย หรือพื้นผิว เป็นต้น

ข้อเสีย

คนทำต้องพบกับความยุ่งยากเล็กน้อยถึงปานกลาง

 

ข้อดี

ผลงานมีความโดดเด่นแปลกตา ดูเป็นCollection ที่สื่อถึงแรงบันดาลใจนั้นๆ แล้วยังเป็นเอกลักษณ์

ที่ทำให้ชาว Copyตามตลาดทั้งหลายเวียนเศียรไปตามๆกัน อิอิ

สำหรับคนที่ไม่ชอบให้ผลงานถูกCopyไปขายแบบเหมาโหลอย่างรวดเร็วน่าจะชอบใจกันนะ

Comment

Comment:

Tweet

Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!

ชอบมากค่ะ^^

เนเน่

#1 By babycat on 2010-09-29 22:49